Statuten wijzigen BV

Statuten van een besloten vennootschap (hierna: BV) kunnen altijd worden gewijzigd. De algemene vergadering van aandeelhouders van de BV dient daarvoor een besluit tot statutenwijziging te nemen.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een wijziging van de statuten, bijvoorbeeld:

  • een andere naam;
  • er komt een aandeelhouder bij, waardoor er nieuwe voorzieningen nodig zijn voor bijvoorbeeld vertegenwoordiging;
  • de BV wil bijzondere soorten aandelen gaan hanteren (bijvoorbeeld prioriteitsaandelen) of juist afschaffen;
  • er wordt een Raad van Commissarissen ingesteld;
  • het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt meer dan het wettelijk minimumkapitaal en de aandeelhouders willen terugbetaling op hun aandelen tot dat wettelijk minimum.

Net als voor de oprichting van een BV is ook voor een statutenwijziging een notariële akte nodig. Net als bij de oprichting moet eerst aan het Ministerie van Justitie een “verklaring van geen bezwaar” worden aangevraagd.

Guldens en euro’s

BV’s die vóór de invoering van de euro zijn opgericht hebben aandelen in guldens. Ook voor omzetting van deze aandelen in euro-aandelen is een statutenwijziging nodig bij notariële akte. Als er behalve die omzetting van guldens is euro’s niets anders wijzigt, is vaak geen verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie nodig.
Een dergelijke euro-omzetting kan bijvoorbeeld worden gedaan als u toch al wilt overgaan tot statutenwijziging of tot overdracht of uitgifte van aandelen en daarvoor bij de notaris moet zijn.